You are currently viewing Deschidere cursuri postuniversitare în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Deschidere cursuri postuniversitare în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Universitatea „Spiru Haret” în calitate de Partener 1 al proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460), pe care îl implementează împreună cu Asociația Smart Alliance – Lider de parteneriat și cu  Fundația Națională a Tinerilor Manageri – Partener 2, anunță deschiderea cursurilor aferente programelor postuniversitare, respectiv:

  • Aplicații informatice de tip CRM (Customer Relationship Management) pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor
  • Aplicații informatice de tip ERP (Enterprise Resource Planning) pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor
  • Aplicații informatice de tip HRM (Human Resource Management)
  • Aplicații informatice de tip CAD (Computer Aided Design) pentru eficientizarea activităţii de producție/ fabricație a întreprinderilor
  • Aplicații informatice de tip Contact Center & Workforce Management

Acțiunea este organizată online, în sistem videoconferință Google Meet, luni 20.03.2023, începând cu ora 15.30

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” este implementat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2). Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460, se derulează în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 și este un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non- formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/860/3/12 Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM în valoare totală proiect de 4.751.127,24 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 4.722.099,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.013.784,32 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 708.314,83 lei), echivalentă cu 99,39% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (din care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Principalele rezultate prin implementarea activităților proiectului sunt:
(R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.
(R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.
(R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.
(R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.
(R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.
(R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.

Grupul țintă vizat este format din minimum 500 persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) din minim 50 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior. Proiectul se desfăşoară în orase și/sau zone rurale din cinci regiuni de dezvoltare – Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia – şi grupul ţintă se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice ”Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”.

Pentru mai multe informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului puteți accesa pagina web a proiectului https://apic.spiruharet.ro/

Date de contact:
Carmen GHIȚĂ-ALECU, Manager Proiect
ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE
Adresă: Municipiul București, Sos Pantelimon, nr. 6-8, Sector 2, România
Telefon: +40788.407.688
Email: administrativ@smartalliance.ro
Web site: https://smartalliance.ro/