You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE !(POCU/860/3/12/142460)

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE !(POCU/860/3/12/142460)

  • SCOPUL PROIECTULUI: Consolidarea capacității profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați din IMM-uri din regiuni mai puțin dezvoltate
  • Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
  • OBIECTIV 1: Acordarea de sprijin pentru transformarea digitală a unui număr de 50 întreprinderi pentru a spori gradul de conştientizare cu privire la relevanţa şi beneficiile adoptării de către minim 6 întreprinderi a unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informației și comunicațiilor
  • OBIECTIV 2: Creșterea contribuției la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • REGIUNI VIZATE: Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.
  • PRINCIPII RESPECTATE: Egalitate de gen; Nediscriminare; Accesibilitate persoane cu dizabilităţi; Schimbări demografice; Dezvoltare durabilă.
  • GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 500 persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) din minim 50 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea economică.

Campanie de conștientizare a angajatorilor în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU 860/3/12/142460). Proiect cofinanțat din Programul Operațional de Capital Uman

Pentru mai multe informații accesați https://apic.spiruharet.ro/ sau www.ushprobusiness.ro/proiecte

Email office@ushprobusiness.ro

Angajați performanți, întreprinderi competitive!

Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”

Cod apel: POCU/860/3/12/Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor

Proiect: „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

Cod SMIS proiect: POCU/860/3/12/142460

Ultimele acțiuni din cadrul proiectului

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”